Thống kê kết quả xổ số Thừa T. Huế Ngày 24/01/2022 – Tần suất chi tiết – Vé Số Mỹ Hạnh

Share
00 11               1   1   2                   1       1                       1     1       1     1             1         00
01 14       1         1       1 2     1   1   1 1   1           1                             1                     1     1 01
02 7         1                                 1       1         1     1     1                               1             02
03 15   1                               1               1   1 1         1   1       1       2     2   1       1           1 03
04 12                         1 2 1             1           1                   1             1 1   1   1               1   04
05 10     1   1                                   2   1         1     1     1         1   1                                 05
06 8     1                 1             1                           1 1           1                                 1 1   06
07 9             1     1           1 1           1                               1   1               1     1               07
08 10   1       1   1         1                       1                       1     1                           2       1   08
09 12 1                 1       1   1     1                 1 1 1   1 1 1                           1                       09
10 12 1     1               1 1       1       1   1         1 1                             1     1           1             10
11 8         1                     1                 2           1                 1       1         1                     11
12 14       2             1       1           1   1     1 1   1         1                     1 1                   1 1     12
13 11           1                                   1 1   1   1             1             1     2       1           1       13
14 14                     1   1           1               2   1   1     1     1         2     1               1         1   14
15 4                                 1             1             1                                     1                   15
16 12                   1 1               1 1 1               1       2 1                       1                   1     1 16
17 12           1 1   1           1       1 1               1           1               1 1       1               1         17
18 11           1 1           1 1                   1                       1     1                       1         2     1 18
19 5                                             1                                                 1     1 1     1         19
20 9                             1               1                       1 2                     1   1         1 1         20
21 11                 1         1   1                                             2   1 1   1       1       1   1           21
22 15 1     1 2         1   1     2 1   2   1                       1                         1               1             22
23 10     1                       2       1             1               1       1 1                     1                 1 23
24 12                             1     1               1     1     1                   1   2           1     2       1     24
25 12       1   1   2             1 1 2                           1                 1                   1                 1 25
26 8     1                       1               1   1         1         1 1                                       1       26
27 6 1                                                   1                     1           1                         1   1 27
28 16               1           1 1 1 1   1           1           1     1             2             1         1 1 1 1       28
29 13                 1     1         1   1     2   1     1 1       1       1             1                             1   29
30 10                                     1 1 1 2                     1   1             1               1             1     30
31 8   1 1               1                     1                                     1 1   1                           1   31
32 10               1     1     1       1                         1             1 1   1       1                           1 32
33 8   1                       1                 1         1                                         1   1     1         1 33
34 7     1                           1         1                                   1             1           1   1         34
35 13         1         1       1           1 1             1                   1     1   1       1 1 1             1       35
36 10             2                 1                 1                   1   1   1 1                             1 1       36
37 8           1             1               1                 1                 1   1   1                           1     37
38 9       1     1 1                   1   1                               1   1       1                 1                 38
39 13                   1       1               1 1     1                           1         1   2           1 1 1 1       39
40 10                               1         1     1         1       1     1         1   1   1                           1 40
41 10 1   1 1                 1                     1   1         2         1                                         1     41
42 13 2           1               1                         1 2 1             1     1         1   1   1                     42
43 13     2                         1       1 1               1               1 1   1 1                 1 1       1         43
44 13                   1   1   2               1                         1 1         1 1 1   1                 1 1         44
45 10         1   2 1                   1   1                     1             1         1               1                 45
46 11 1       1 1       1               1                             1       1   1     1         1     1                   46
47 8   1         1                   1       1     1                                                 1                 1 1 47
48 12               1 2         1   1   1 1                                     1   1   1           1             1         48
49 8     1                                 1                     1       1 1 1                   1         1               49
50 10   1                   1                       1 1           1   1 1         1       1                       1         50
51 12                   1 1             1     1       1             2                                     1     1   1 1 1   51
52 13   1   1     1   1   1             1             2   1                               1 1               1   1           52
53 13               1 1     3         1           1           1       1           1           1       2                     53
54 4       1                                                                                   1       1     1             54
55 13             1   1 1 2             2         1 1                 1       1                     1   1                   55
56 15   1   1   1   2 1       1           1       1     1             1         1   1                   1       1           56
57 10   1                 1         1           1                                 1         1             1 1   1       1   57
58 11         1                           1           1 1 1             1                     1 1     1             1 1     58
59 14   1     2   1       1           1                 1           1         1             1   2             1         1   59
60 10         1                         1             1     1       1   1 1   1                     1                     1 60
61 10 1   1                                             1     1                   1             2   1       1   1           61
62 10                       1 2                                 1   1     1     1               1                 1 1       62
63 9     1                 1     1                         2       1               1             1         1               63
64 10                     1     1   1     1 1             1   1   1                                   1             1       64
65 8           1     1       1                                     1     1           1       1             1               65
66 11                 1                           2 1     1 1 1                 1               1       1 1                 66
67 8 1       1                                     1                     1       1   1             1       1               67
68 9       1       1   2             1       1       1                   1                         1                       68
69 10 1         1             1             1             1                     1           1   1           2               69
70 9   1                 2                         1             1                                     1       1   1 1     70
71 9 1 1             1   1                                     2             1               1     1                       71
72 15       1   1   1       1 1               1                                         1 1 1     1 1     2         1 1     72
73 12                             1           1 1         1     1 1   1   1     1               1         1 1               73
74 8   1   1         2                                   1                         1                         1   1         74
75 6               1               1       1             1 1                   1                                           75
76 13                       1         1           1     1   1       1 1                           1   1   1     1         2 76
77 12           1             1         1               1 1                       1 1 1 2 1         1                       77
78 13     1     1 1         1                       2 1         1 1 1   1                   1                 1             78
79 10                                 1 1       1               1         1 1                   1 1         1       1       79
80 18     1       1     1     1 1                       1   1 1 1           1 1   1       1 1 1                   1   1   1 80
81 12 1                 2   1             1                     1       1               2 1             1             1     81
82 9 1 1               1               1                                 1   1     1                   1 1                 82
83 10         1         1                   2                                 1                     1 1   1             1 1 83
84 14       1 1 1                   1       2       1   1                 1         1 1         1         1 1               84
85 10       1     1 1               1 1                     1                             1                             3   85
86 10         1           1                   1 1 1                   1         1               1   1 1                     86
87 10   1         1   1             1 1                         1 1                                   1           1   1     87
88 13     1         2               1           1       1                   1 2               1             1 1   1         88
89 12     1               1       1                   1   1     1       1   1         1   1               1     1           89
90 11           1           1 2                             1 1       1                     1         1                 1 1 90
91 13                           1           1     1 1           1 1       1 1                             1 1   1     1   1 91
92 9 1   1 1 1                   1                             1         1                                           2     92
93 14   2       1 1                       1   1       1   1         1             1           1   1                     2   93
94 11           1                       1 1   1                     1   1 1   1         1                   1 1             94
95 15 1     1   1     1   1       1                 1   1           1           1   1       1         1 1             1     95
96 7   1 1           1                                               1           1     1                         1         96
97 7         1                       1   1   1                       1                                 1               1   97
98 5 2                                         1         1                                       1                         98
99 8                                       1                       2   1                 1                   2 1           99