Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang – 22/01/2022 – Tần suất chi tiết – Minh Ngọc™

Share
00 7                  

2

 

1

1

                                                                 

1

     

1

   

1

          00
01 10                  

2

           

1

               

2

               

1

 

1

       

2

         

1

                      01
02 7

1

                 

1

     

1

                     

1

         

1

1

                                           

1

    02
03 8              

1

               

1

     

1

   

1

                                               

1

 

1

       

1

1

    03
04 9  

1

                           

1

         

1

1

 

1

       

1

               

1

   

1

                       

1

      04
05 9

1

           

1

                     

1

                         

1

       

1

       

2

           

1

   

1

          05
06 11          

1

             

1

               

2

   

1

1

   

1

         

1

       

1

1

                   

1

            06
07 6                                          

1

               

1

   

1

                       

1

               

1

   

1

07
08 12    

1

         

1

         

1

   

2

1

           

1

 

1

       

1

   

1

                                       

1

1

  08
09 13                

1

   

1

 

1

1

       

1

                               

1

 

1

 

2

               

1

   

1

1

1

        09
10 16  

1

       

1

       

1

       

1

   

1

 

1

           

1

           

1

 

1

   

1

         

1

         

1

 

1

 

3

    10
11 9  

1

                       

1

     

1

                         

1

           

1

 

1

           

1

     

1

         

1

11
12 11    

1

           

1

     

1

         

1

             

1

 

1

                     

1

   

1

1

       

1

   

1

          12
13 8                    

1

       

1

   

1

   

1

 

1

                                 

1

     

1

         

1

              13
14 10              

1

                   

1

           

1

       

1

         

1

       

1

         

1

1

   

1

     

1

      14
15 14      

1

                       

2

               

2

1

1

                           

1

1

         

1

2

   

1

       

1

15
16 10                                

1

1

       

1

                   

2

 

2

1

                           

1

1

            16
17 8                                          

1

                 

1

 

1

       

1

1

 

1

 

1

                           

1

17
18 9                    

1

1

   

1

       

1

                   

1

                       

1

1

1

                   

1

    18
19 15          

1

1

         

1

       

1

     

1

             

1

 

1

 

1

   

1

 

1

                   

1

 

2

1

 

1

        19
20 12    

2

   

1

       

2

 

1

     

1

       

1

             

1

   

1

 

1

                                     

1

        20
21 7                      

1

 

1

1

               

1

                 

1

                     

1

                     

1

  21
22 6        

1

             

1

 

1

1

           

1

             

1

                                                        22
23 8                                  

1

                     

1

                           

1

           

2

 

1

1

     

1

23
24 11

1

           

1

   

1

         

1

   

1

               

1

       

1

   

1

     

1

     

1

         

1

                24
25 11                            

1

1

       

1

 

2

       

1

 

1

             

1

1

         

1

       

1

                  25
26 12  

1

1

     

1

1

 

1

                           

1

                 

1

 

1

         

1

       

2

   

1

                26
27 10  

1

1

1

     

2

   

1

       

1

   

1

1

                     

1

                                                      27
28 10

1

         

1

       

1

                       

1

1

 

1

       

1

           

1

           

1

   

1

                  28
29 12    

1

   

1

 

1

 

1

       

1

                       

1

1

   

1

 

1

                 

1

       

1

             

1

    29
30 13      

1

1

     

2

 

2

 

1

                   

1

   

1

           

1

 

1

   

1

                                     

1

30
31 9        

1

                   

2

 

1

                       

1

 

1

                                         

1

   

2

  31
32 14                  

1

 

1

               

1

1

1

       

1

       

1

 

1

   

1

     

1

         

1

 

1

1

       

1

      32
33 9                      

1

       

1

     

2

       

1

             

1

                   

1

     

1

1

                  33
34 10            

2

                               

1

               

1

     

1

         

1

             

1

     

1

   

1

1

34
35 10      

2

               

1

         

1

 

1

 

1

                 

1

             

2

                                 

1

35
36 3      

1

                                                                   

2

                                        36
37 12    

1

 

1

                   

1

 

1

       

1

                                         

1

 

1

 

1

1

 

1

1

         

1

37
38 15

2

             

1

1

     

1

           

1

   

1

   

1

               

1

 

1

                 

1

   

1

   

1

 

1

   

1

38
39 13                                  

1

1

         

1

     

1

1

         

1

1

               

1

   

1

1

1

     

1

     

1

39
40 16                

1

 

1

2

                             

2

 

2

     

1

     

1

     

1

   

1

   

1

 

1

         

2

      40
41 11                                    

1

 

1

     

1

1

1

             

2

             

1

     

1

   

1

           

1

    41
42 12

1

1

         

1

                     

1

         

1

1

             

1

   

1

1

1

1

                               

1

  42
43 8                      

1

 

1

                             

1

   

1

                       

1

             

1

1

1

      43
44 6              

1

                             

1

       

1

             

1

 

1

                                     

1

44
45 7          

1

         

1

         

1

             

1

                     

1

                   

1

 

1

                45
46 13      

1

1

1

   

1

     

1

             

1

               

1

                   

1

1

1

               

1

       

2

    46
47 11                          

1

     

1

         

2

1

1

                         

1

1

   

1

     

1

1

                    47
48 11  

1

                         

1

1

                                   

1

3

1

       

1

   

1

         

1

              48
49 12      

1

               

1

           

1

 

1

                         

1

   

1

1

1

   

1

         

1

   

1

1

          49
50 10

1

     

1

                         

2

   

1

1

               

1

                             

2

           

1

        50
51 8    

1

                             

1

                   

1

   

1

 

1

                               

2

       

1

    51
52 12  

1

 

1

         

1

         

1

           

1

                 

2

 

1

       

1

             

1

     

2

              52
53 9

1

 

1

     

1

                 

1

                   

1

1

   

1

   

1

                 

1

                            53
54 13    

1

     

1

   

1

     

1

   

1

       

1

1

             

1

                       

2

   

1

               

1

 

1

  54
55 8  

1

                       

2

 

1

                     

1

               

1

                       

1

 

1

            55
56 9    

1

1

               

1

                     

1

       

1

1

   

1

                           

1

               

1

  56
57 9                    

1

       

1

   

1

       

2

     

1

   

1

                                                 

1

1

  57
58 7              

1

     

1

           

1

     

1

1

                                           

1

                     

1

58
59 14    

1

1

   

1

   

1

2

                     

1

     

1

             

1

1

           

1

 

1

               

1

 

1

      59
60 11    

1

         

1

           

1

 

1

1

                 

1

         

1

 

1

   

1

       

1

   

1

                      60
61 8

1

                 

1

               

1

               

1

   

1

           

1

                         

1

       

1

  61
62 5                                                              

1

         

1

 

1

       

1

     

1

                    62
63 12    

1

 

1

 

1

   

1

             

1

 

1

2

                           

1

         

1

   

1

                       

1

  63
64 10              

1

1

     

1

                 

1

         

1

                   

1

 

1

1

     

1

 

1

                    64
65 7

1

                   

1

             

1

       

1

                 

1

                       

1

           

1

        65
66 17

2

       

1

           

1

 

1

                     

1

   

1

1

1

                 

1

1

1

         

1

 

1

2

 

1

        66
67 15  

2

   

1

 

1

       

1

       

1

1

         

1

   

2

1

2

     

1

                       

1

                          67
68 11  

1

       

1

           

1

       

1

         

1

     

1

1

       

1

             

1

   

1

             

1

          68
69 11                          

1

 

1

1

1

1

   

1

         

1

                                       

1

1

     

1

1

        69
70 12  

2

     

1

 

1

         

1

           

1

 

1

             

1

1

                                       

1

 

1

   

1

  70
71 9  

1

     

1

                 

1

 

1

           

1

           

1

               

1

 

1

1

                              71
72 15      

1

   

2

       

1

 

1

           

1

               

1

           

2

       

1

     

2

1

     

1

           

1

  72
73 18            

1

   

1

     

1

2

1

         

1

 

1

   

1

1

 

1

1

           

1

1

 

1

         

1

         

1

 

1

        73
74 10                                  

1

           

1

1

   

1

               

1

         

1

 

1

   

1

 

1

       

1

      74
75 10                

1

           

1

     

1

       

1

               

1

1

1

             

1

 

1

                     

1

  75
76 6          

1

   

1

                                                       

1

1

                           

1

1

        76
77 12        

1

1

                         

1

 

1

       

1

               

1

     

2

     

1

1

 

1

                   

1

  77
78 7          

1

 

1

                       

1

                   

1

       

1

                                   

1

 

1

  78
79 7          

1

   

1

   

1

                 

1

                                           

1

               

2

          79
80 14  

1

 

1

 

1

 

1

         

1

   

1

                     

1

                           

1

 

1

   

1

1

 

1

           

2

80
81 6

1

       

1

   

1

     

1

                                                                                 

1

 

1

    81
82 14                

2

1

   

1

1

             

1

   

1

   

1

                                   

1

2

 

1

   

1

 

1

        82
83 18  

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

       

2

       

1

     

1

               

2

           

1

         

2

   

1

           

1

1

  83
84 12  

1

                         

1

   

1

                 

1

     

1

1

                 

1

1

     

1

           

2

   

1

84
85 13              

1

   

1

     

1

       

1

2

1

   

1

         

1

 

1

       

1

       

1

                 

1

            85
86 12

1

       

1

     

1

     

1

                       

1

     

1

           

1

1

     

1

1

   

1

 

1

                    86
87 8                  

1

   

1

                             

1

   

1

           

1

   

2

                         

1

      87
88 10

1

     

1

 

1

     

1

                                                       

1

1

     

1

   

1

     

1

     

1

      88
89 19

1

     

2

     

1

 

1

         

1

   

1

       

1

1

1

     

1

1

     

1

 

1

               

1

   

1

1

 

1

1

          89
90 9      

1

1

1

           

1

                     

1

                   

2

   

1

           

1

                          90
91 11      

1

1

           

1

1

                   

1

     

1

 

1

                   

2

                             

2

    91
92 15            

1

             

1

     

1

2

           

1

 

1

   

1

1

 

1

       

1

   

1

 

1

   

2

                      92
93 16    

1

         

1

               

1

   

1

1

   

1

 

1

     

1

1

   

1

     

1

     

1

   

1

       

1

 

1

   

1

      93
94 6      

1

                 

1

                                         

1

1

   

2

                                      94
95 17      

1

 

1

 

2

                               

1

2

1

     

2

 

1

 

1

   

1

   

1

         

1

       

1

 

1

          95
96 6                  

1

   

1

                   

1

     

1

     

1

                   

1

                                96
97 7        

2

                 

1

                       

1

                 

1

       

1

   

1

                          97
98 10

1

                     

1

 

1

             

1

                                   

1

     

1

   

1

       

1

     

1

1

98
99 11    

1

1

1

               

1

     

1

     

1

 

1

             

1

             

1

                               

1

 

1

99