Kết quả xổ số Max 3D

Max 3D » Max 3D 01/01/2021

Sắp quay số : 00:00:00

Kỳ quay thưởng: #00256 - Thứ 6 ngày 01/01/2021

G.1 200794
G.2 403006933371
G.3 853249389113834861
G.KK 001640721423028980732818
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 200 794 22 1.000.000
G.2 403 006 933 371 107 350.000
G.3 853 249 389 113 834 861 120 210.000
G.KK 001 640 721 423 028 980 732 818 207 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2120 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,472 40.000

Max 3D » Max 3D 30/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00255 - Thứ 4 ngày 30/12/2020

G.1 276377
G.2 230568378661
G.3 021552300798612291
G.KK 105610867296435846159382
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 276 377 22 1.000.000
G.2 230 568 378 661 109 350.000
G.3 021 552 300 798 612 291 128 210.000
G.KK 105 610 867 296 435 846 159 382 170 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3030 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,941 40.000

Max 3D » Max 3D 28/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00254 - Thứ 2 ngày 28/12/2020

G.1 654689
G.2 179791194758
G.3 710624799719420095
G.KK 790000309333039191220389
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 654 689 42 1.000.000
G.2 179 791 194 758 90 350.000
G.3 710 624 799 719 420 095 124 210.000
G.KK 790 000 309 333 039 191 220 389 210 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 4560 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,986 40.000

Max 3D » Max 3D 25/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00253 - Thứ 6 ngày 25/12/2020

G.1 030722
G.2 476230821547
G.3 923584041917886535
G.KK 619156387408667220852521
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 030 722 16 1.000.000
G.2 476 230 821 547 50 350.000
G.3 923 584 041 917 886 535 82 210.000
G.KK 619 156 387 408 667 220 852 521 266 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2690 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,773 40.000

Max 3D » Max 3D 23/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00252 - Thứ 4 ngày 23/12/2020

G.1 739995
G.2 289043534419
G.3 976015026809746236
G.KK 157317242690738980523506
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 739 995 33 1.000.000
G.2 289 043 534 419 88 350.000
G.3 976 015 026 809 746 236 114 210.000
G.KK 157 317 242 690 738 980 523 506 168 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3730 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2,738 40.000

Max 3D » Max 3D 21/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00251 - Thứ 2 ngày 21/12/2020

G.1 420581
G.2 908079036321
G.3 607180087256208621
G.KK 904033785890145990088807
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 420 581 18 1.000.000
G.2 908 079 036 321 139 350.000
G.3 607 180 087 256 208 621 142 210.000
G.KK 904 033 785 890 145 990 088 807 265 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 3330 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,727 40.000

Max 3D » Max 3D 18/12/2020

Kỳ quay thưởng: #00250 - Thứ 6 ngày 18/12/2020

G.1 467496
G.2 117799285378
G.3 651877950385265147
G.KK 212104610245391315531135
MAX3D
Giải Kết quả SL Giá trị
G.1 467 496 65 1.000.000
G.2 117 799 285 378 57 350.000
G.3 651 877 950 385 265 147 151 210.000
G.KK 212 104 610 245 391 315 531 135 180 100.000
MAX3D+
G.1 Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 2990 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3,278 40.000

XEM THÊM MAX 3D (7 Kỳ)

Mở rộng